Maturity a závěrečné zkoušky 2023/2024


 

Hlavní body úprav MZ ve školním roce 2020/2021

  1. Připuštění k MZ

K MZ v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a prospěl v 1. pololetí šk. roku 2020/21. Těm, kteří byli v 1. pololetí nehodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečnou, bude umožněno vykonat zkoušky k doplnění/opravě klasifikace do 31. 3. 2021. Pokud tedy žák byl hodnocen nedostatečnou nebo byl nehodnocen a chce maturovat v jarním termínu, musí prostřednictvím katedry do 12. 2. 2021 požádat ředitele školy, aby mu bylo umožněno vykonat zkoušku do 31. 3.

 

  1. Slohové práce

Byly zrušeny písemné slohové práce z českého jazyka i jazyků cizích pro ty žáky, kteří byli loni nebo letos prvomaturanty. Ostatním žákům, kteří v minulosti slohové práce nekonali úspěšně a letos se k MZ přihlásili, se slohové práce neruší.

 

  1. Didaktické testy (DT)

DT se konají 3. 5 – MAT a ANJ, 4. 5. CJL a 5. 5. NEJ. Prodlužuje se čas na jejich vypracování, a to takto: celkový čas na práci při DT z CJL je 85 min., ANJ a NEJ 110 min., MAT 130 min.

 

  1. Mimořádný termín DT

Nově se stanoví mimořádný termín konání DT (14., 15., 16. 6.) pro maturanty, kteří:

  1. se nemohli k řádnému termínu dostavit kvůli karanténě/nemoci COVID-19
  2. nevykonali v řádném termínu úspěšně DT, ovšem jen ti žáci, kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby a v období od 12. 10. 2020 do dne konání DT tam odpracovali 160 hodin, což doloží buď potvrzením daného zařízení, nebo toho, kdo pracovní povinnost uložil (přikládá se k přihlášce k opravnému termínu).

 

  1. 3. opravný termín

Žákům, kteří konali činnosti uvedené v bodu 4 b, bude navýšen počet termínů DT z jednoho řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné (mimořádný termín je jedním z opravných).

 

Dle Opatření obecné povahy MŠMT                                                                                                                                   

Mgr. Jitka Jašková, 3. 2. 2021

Důležité upozornění pro žáky opakující didaktické testy MZ

  1. Pokud žák do r. 2020 vykonal úspěšně celou společnou část maturitní zkoušky, je hodnocen „po staru“ (CJL - český jazyk a literatura a CIJ - cizí jazyk jako komplexní zkoušky, tj. 1 známka z 3 dílčích zkoušek – didaktický test - DT + písemná práce PP + ústní zkouška ÚZ). Pokud již před rokem 2020 psal písemnou práci a uspěl v ní, již ji psát nebude, koná jen ty dílčí zkoušky, u nichž neuspěl.
  1. Pokud žák v r. 2020 konal neúspěšně didaktický test (z CJL nebo CIJ) a opakuje ho, bude v hodnocení uvedeno pouze uspěl/neuspěl. Nekonání písemné práce (z CJL a CIJ) platilo pouze pro rok 2020, proto žák, který koná opravnou zkoušku z DT, bude psát i písemnou práci (z CJL, event. z CIJ).

Mgr. Jitka Jašková, 25. 11. 2020

Konkrétní délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka:

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

21.10.2020, RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele