Zajištění prázdninového provozu - úřední hodiny: středa 8:00 - 11:00  12:30 - 14:30 

 

Oznámení o odevzdávání zápisového lístku pro obor Ošetřovatel

Odevzdávání  zápisového lístku do oboru:

Ošetřovatel: 53-41-H/01

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „zákon č. 135/2000 Sb.) je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, to je do 23. června 2020. Nepotvrdí-li v této lhůtě uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 

V Chebu dne 15.6. 2020, Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy